Bollnäs Boende Kooperativ

Lägg siten till favoriter

Mål/Arbetssätt

Huvudmålet för verksamheten är att de boende skall erhålla en trygg och människovärdig tillvaro med så god livskvalitet som möjligt, där de boendes behov i möjligaste mån skall sättas i första hand.

Arbetssättet och filosofin i kooperativet är att arbeta efter socialpsykiatriska principer. Detta innebär att de boende inte berövas den sociala förmåga han/hon har, utan genom stöttning och hjälp till självhjälp återerövra de sociala förmågor som eventuellt funnits tidigare. Boendet tar fasta på att även människor med svåra psykiska problem samt handikapp kan lära sig hantera känslor av aggressivitet, hopplöshet, nedstämdhet, ångest och vanmakt på ett konstruktivt sätt, och därmed få en mer trygg tillvaro. Centralt är att utvecklingen bör ske i den takt som passar den enskilde där integritet samt självbestämmande respekteras.

Strävan skall vara att den boende deltar i sin egen planering av vardagen. Detta gör den boende tillsammans med sina kontaktpersoner. Remitterande enhet eller andra viktiga kontakter.

Genomförandeplaner utvärderas och uppdateras regelbundet samt efter behov. Utvärdering av den boendes syn´på verksamheten 1 gång per år.

För många boende kan en tillvaro i lugn och ro, där man vill vara för sig själv, vara den viktigaste ingrediensen i en trygg tillvaro, För andra kan ett liv fylld av olika aktiviteter där man umgås med andra människor vara centralt för trivseln.

Alla människor är individer med olika behov vilket verksamheten strävar att tillgodose. Möjligheter till både gemensamma och individuella aktiviteter finns. Individuella önskemål skall alltid strävas att försöka tillgodoses.

För många är mediciner ett viktigt komplement till en trygg tillvaro. Möjlighet till gemensamma måltider samt inhandling och matlagning finns också.

Personal/Arbetsbeskrivning

Personalen skall ha en egen arbetsbeskrivning där det klart framgår vad arbetsuppgifterna består av. Kontinuerlig handledning för personal, samt fortlöpande utbildning efter behov ingår för personalen.

Vår målsättning är att samtlig personal skall ha omvårdnadsutbildning.

 

Inskrivningsförfarande

Önskan är att den boende eller den ansökande instansen besöker kooperativet för att få en bild av hur det ser ut samt hur vi arbetar. Nästa steg är då att en remiss med bakgrundsbeskrivning och aktuell information skickas:

Utifrån remissen samt det personliga besöket görs sedan en preliminär bedömning om kooperativet motsvarar den boendes behov.

Boendet strävar efter mesta möjliga samarbete med både socialtjänst, kommun samt landsting.
I förekommande fall även anhöriga, godemän samt förvaltare.